Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Wydziałowy Broker Innowacji:

dr Joanna Mastalska-Popławska

jmast@agh.edu.pl

+48 12 617 52 09

Z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest związana od 2010. Początkowo jako uczestnik studiów doktoranckich (tytuł dr nauk technicznych uzyskała w 2013 roku), następnie jako asystent naukowo-badawczy, a obecnie jako adiunkt. Prowadzi działalność naukową w zakresie inżynierii chemicznej i materiałowej, specjalizując się w otrzymywaniu materiałów ceramicznych i polimerowych o właściwościach ognioochronnych. Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym 2 patentów oraz ponad 20 artykułów naukowych, z czego kilkanaście zostało opublikowanych w czasopismach z LF. Była wykonawcą w 3 projektach NCBiR. Na przełomie lat 2015/2016 odbyła staż naukowy na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie, gdzie pomagała w prowadzeniu prac badawczych w kierunku opracowywania materiałów ceramicznych o zwiększonej ognioodporności. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu badań reologicznych wykonuje badania dla firm zewnętrznych oraz współpracuje z zespołami badawczymi na naszej Uczelni i poza nią (UJ, IKiFP PAN). Od 2018 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Kilkukrotnie współorganizowała sympozjum AGH-HU Joint Symposium oraz międzynarodową konferencję Polska Ceramika.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą kształcącą studentów w zakresie inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, chemii budowlanej i ceramiki. Wydział ściśle współpracuje z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz przemysłem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpraca ta opiera się na badaniach w zakresie materiałów ceramicznych, materiałów budowlanych, biomateriałów, ochrony środowiska, a także dziedzin pokrewnych.

Wydział składa się z dziewięciu Katedr (Fizykochemii i Modelowania Procesów, Chemii Nieorganicznej, Chemii Analitycznej, Technologii Materiałów Budowlanych, Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, Biomateriałów, Biochemii i Neurobiologii). Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki posiada również akredytowane Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych oraz szereg innych laboratoriów wydziałowych (Analizy Termicznej i Spektrometrii Masowej, Badań Mikrostrukturalnych, Badań Ultradźwiękowych, Dyfraktometrii Rentgenowskiej, Inżynierii i Analizy Powierzchni, Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy, Spektroskopii FTIR, Badań Termoelektrycznych oraz Badań Termofizycznych).

 

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

 

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.