23.05.2019

Zaproszenie do składania ofert EKSPERT - INNOAGH


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”
realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), niniejszym zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci pełnienia funkcji Eksperta ds. rozwoju nowego biznesu, w ramach realizowanego projektu Inkubator Innowacyjności 2.0. - więcej informacji