2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii telemedycznej TeleDICOM II w ramach Przedsięwzięcia 'Inkubator Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji systemu informatycznego TeleDICOM II ze szczególnym uwzględnieniem opcji związanych z licencjonowaniem' na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty cenowej na analizę proof of concept.

Charakterystyka technologii:
TeleDICOM II jest systemem do zdalnych konsultacji medycznych danych obrazowych w diagnostycznym formacie DICOM. W odróżnieniu od typowych systemów teleradiologicznych pozwala na prowadzenie konsultacji w trybie interaktywnym - tzn. grupa użytkowników systemu może uczestniczyć we wspólnej sesji konsultacyjnej widząc wyniki działań innych osób (takie jak zmiana projekcji obrazu, zmiana klatki animacji, wykonanie pomiaru, zaznaczenie fragmentu obrazu itp.). TeleDICOM II jest zbudowany zgodnie z założeniami architektury Service Oriented Architecture (SOA). Współpraca między jednostkami medycznymi jest realizowana zgodnie z koncepcją Wirtualnych Organizacji (VO).
Ważniejsze usługi składowe:

 • usługa dystrybucji danych, 
 • usługa organizacji sesji konsultacyjnych, 
 • usługa komunikacji głosowej,
 • usługa synchronizacji widoków sesji interaktywnej,
 • usługa anonimizacji danych obrazowych,
 • usługa konsultacji - zrealizowana jako samodzielna aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika.

Całość systemu jest konfigurowana z wykorzystaniem repozytorium wirtualnych organizacji. Zagadnienia bezpieczeństwa zostały zrealizowane z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego (PKI).
Zakres działań objętych analizą Proof of Concept mających na celu przygotowanie technologii do licencjonowania:

 • instalacja sytemu w środowisku rozproszonym (co najmniej 8 komputerów),
 • konfiguracja usług dla co najmniej dwóch wirtualnych organizacji,
 • przeprowadzenie całościowych testów działania systemu,
 • weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów systemu w typowych scenariuszach wykorzystania TeleDICOM II,
 • weryfikacja stabilności i poprawności działania pojedynczych elementów systemu w warunkach dużego obciążenia,
 • analiza wydajności działania systemu pod względem zajętości pamięci i efektywności komunikacji sieciowej,
 • usunięcie zauważonych błędów w działaniu systemu, 
 • dopracowanie polskiej i angielskiej wersji językowej aplikacji użytkownika,
 • dodanie mechanizmów pozwalających na skuteczne respektowanie ustaleń licencyjnych odnośnie wykorzystania aplikacji użytkownika,
 • dopracowanie podręcznika użytkownika aplikacji,
 • opracowanie instalatora aplikacji użytkownika,
 • sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac.

 

Zdecydowana większość systemu jest zbudowana w technologii Microsoft.Net. Wykonawca analizy proof of concept powinien posiadać kompetencje w następujących narzędziach: Leadtools (biblioteka DICOM) - przetwarzanie danych obrazowych, komunikacja z serwerami PACS, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF), H.323 Plus, Zeroc ICE, NHibernate, Autofac, Prism, Protobuf, XNA, SQL CE, Active MQ.

Usługa musi zostać wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2015 r.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2015 r. przesyłając je na adres email: ctt@agh.edu.pl

Warunki płatności: przelew 7 dni.

Płatnikiem jest:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP 675 000 19 23

Oferta w formacie PDF ma zawierać:
• nazwę i pełne dane AGH (adresata oferty)
• nazwę i pełne dane usługodawcy wraz z nr NIP
• cenę netto i cenę brutto usługi

 

Powrót