Projekty Strategiczne NCBiR

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Programy strategiczne finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju. Wramach programów strategicznych NCBR finansuje zadania badawcze współrealizowane  przez  AGH.       

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

'Zaawansowane technologie pozyskiwania energii'

Zadanie badawcze nr 3 pt.: 'Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej'

Podstawowym celem zadania badawczego jest określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii węglowych, co winno umożliwić opracowanie racjonalnej polityki oraz podjęcie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju czystych, węglowych technologii energetycznych, dywersyfikacji bazy surowcowej dla przemysłu chemicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez wykorzystanie produktów powstających w procesach zgazowania węgla. Zadanie badawcze rozpoczęto  4 maja 2010 realizowane będzie do 3 maja 2015. Finansowanie obejmuje środki z  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wynoszą 80 mln złotych oraz wkład partnerów przemysłowych w w ysokości ok. 9,8 mln złotych. Więcej informacji:www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl 

Projekt realizowany jest w konsorcjum:

• PARTNERZY NAUKOWI
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lider projektu
2. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
3. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
4. Politechnika Śląska w Gliwicach

• PARTNERZY PRZEMYSŁOWI
5. Katowicki Holding Węglowy S.A.
6. KGHM Polska Miedź S.A. w Lublinie
7. Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach
8. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Katowice
9. Południowy Koncern Węglowy S.A. Jaworzno
10. Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

'Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków'

Zadanie badawcze nr 5 pt.: 'Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach'

Celem zadania badawczego nr 5 jest opracowanie wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji budynków zmierzających do zminimalizowania zużycia energii elektrycznej w instalacjach technicznych budynków, bazujące na: lokalizacji (identyfikacji) miejsc zużycia energii, wskazaniu metod ograniczenia zużycia energii. Rezultatem końcowym będzie możliwość udostępnienia projektantom budynków wytycznych projektowych pozwalających na określenie sposobów minimalizacji zużycia energii elektrycznej w budynkach przez projektowaną infrastrukturę techniczną budynku oraz możliwość udostępnienia użytkownikom (administratorom) budynków wytycznych i instrukcji użytkowania budynków pozwalających na określenie sposobów minimalizacji zużycia energii elektrycznej w budynkach w trakcie ich użytkowania. Zadanie badawcze rozpoczęto 1 maja 2010, realizowane będzie do 31 marca 2013. Finansowanie obejmuje środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wynoszą 2,33 mln złotych oraz wkład partnerów przemysłowych w wysokości 144 tys złotych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lider projektu
2. Politechnika Śląska
3. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum' Sp. Zo.o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej''

Zadanie badawcze nr 5 Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej

Celem zadania badawczego nr 5 jest określenie potencjału i warunków uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w przygotowywaniu budowy, budowie, rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowych.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Politechnika Warszawska - Lider Projektu
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
4. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
5. Instytut Spawalnictwa
6. Politechnika Opolska
7. Politechnik Wrocławska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej'

Zadanie badawcze nr 2 Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej


Celem zadania badawczego nr 2 jest wsparcie udziału polskiej nauki i krajowego przemysłu w prowadzonych w skali globalnej badaniach kontrolowanej fuzji termojądrowej, które umożliwią budowę prototypu reaktora dla przyszłej elektrowni termojądrowej. Prace wykonane w ramach Zadania badawczego powinny stanowić istotny wkład w realizację europejskiego programu wykorzystania kontrolowanej syntezy termojądrowej dla potrzeb energetyki. Zadanie badawcze powinno obejmować prowadzenie prac badawczych w zakresie metod pomiarowych i technologii materiałowych oraz udział w projektowaniu i budowie urządzeń badawczych dla kontrolowanej fuzji termojądrowej.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - Lider projektu
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Instytut Energii Atomowej POLATOM
4. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie
5. Instytut Problemów Jądrowych
6. Politechnika Warszawska
7. Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze i Produkcyjno-Usługowe ACS Sp. Z.o.o

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'

Zadanie badawcze nr 7 Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Celem zadania badawczego nr 7 jest Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego dla celów prowadzenia akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lider projektu
2. Główny Instytut Górnictwa
3. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
4. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A
5. EC Project Sp. z o.o.
6. M&A Capital Sp. z o.o.
7. eSecure Sp. z o.o.
8. Ex Solution Adfrian Skrobek
9. Profil Met Sp. J.K. jasiński, Ł. Leiter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'

Zadanie badawcze nr 1 Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją

Celem zadania badawczego nr 1 jest opracowanie nowych zasad zaliczania pokładów oraz wyrobisk do odpowiednich stopni zagrożeń naturalnych, z wyłączeniem zagrożenia klimatycznego, w podziemnych zakładach górniczych, w szczególności kopalniach węgla kamiennego, rud metali i soli.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Główny Instytut Górnictwa - Lider projektu
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN
4. Jastrzębska Spółka Węglowej S.A.
5. Kompania Węglowa S.A.
6. Katowicki Holding Węglowy S.A
7. KGHM Polska Miedź S.A

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'

Zadanie badawcze nr 8 Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.

Celem zadania badawczego nr 8 Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych jest rozbudowa systemu metanometrii automatycznej, stosowanego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, o moduł pomiarowy z radiową transmisją danych.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Główny Instytut Górnictwa - Lider projektu
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN
4. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
5. HASO S.C.J. Macioszek & A.. Paszek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii'

Zadanie badawcze nr 1 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.

Celem zadania badawczego nr 1 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin jest przygotowanie wprowadzenia do polskiego systemu wytwarzania elektryczności prawie zero-emisyjnego bloku węglowego o wysokiej sprawności.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Politechnika Śląska - Lider projektu
2. Politechnika Wrocławska
3. Politechnika Częstochowska
4. Politechnika Krakowska
5. Politechnika Łódzka
6. Politechnika Warszawska
7. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
8. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
9. Południowy Koncern Energetyczny S.A
10. RAFAKO S.A
11. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
12 Eurol Innovative Technology Solutions Sp. Zo.o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'

Zadanie badawcze nr 3 Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Celem zadania badawczego nr 3 jest opracowanie metodyki pobierania prób powietrza i interpretacji wyników pomiarów i analiz dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w zrobach oraz opracowanie zasad opomiarowania i kontroli parametrów fizycznych i chemicznych przepływu powietrza w wyrobiskach górniczych w oparciu o przyrządy pomiarowe i czujniki systemów telemetrycznych.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Instytut Mechaniki Górotworu PAN - Lider projektu
2. Główny Instytut Górnictwa
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
5. Kompania Węglow S.A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'

Zadanie badawcze nr 2 Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Celem zadania badawczego nr 2 jest opracowanie zasad projektowania rozcinki i eksploatacji złóż węgla kamiennego oraz likwidacji wyrobisk w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego, w tym dla eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia złoża, w aspekcie systemów przewietrzania, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Główny Instytut Górnictwa - Lider projektu
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN
4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
5. Kompania Węglowa S.A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'

Zadanie badawcze nr 5 Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych

Celem zadania badawczego nr 5 jest dostarczenie przedsiębiorcom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo górników zasad identyfikacji i kwalifikacji zagrożenia klimatycznego oraz metod z zakresu kwalifikacji pracowników i organizacji pracy w warunkach zagrożenia klimatycznego, stosowanych w celu redukcji obciążenia termicznego organizmu z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji poszczególnych grup pracowników.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Politechnika Śląska - Lider projektu
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
4. Katowicki Holding Węglowy S.A.
5. Kompania Węglowa S.A.
6. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
7.'CEN-MED' Sp. z o. o.
8. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach'

Zadanie badawcze nr 4 Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Celem zadania badawczego nr 4 jest opracowanie innowacyjnych środków i efektywnych metod odmetanowania górotworu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w warunkach dużej koncentracji wydobycia, wraz z ich doświadczalną weryfikacją.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lider projektu
2. Główny Instytut Górnictwa
3. Instytut Mechaniki Górotworu PAN
4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
5. Kompania Węglowa S.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY

„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej'

Zadanie badawcze nr 1 Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych

Celem zadania badawczego nr 1 jest wzmocnienie potencjału naukowo-technicznego, wspomagającego wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce, a w szczególności prace nad reaktorem wysokotemperaturowym IV generacji (HTR) z przeznaczeniem do wysokotemperaturowej kogeneracji jądrowej dla różnych procesów technologicznych.
Projekt realizowany jest w konsorcjum:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lider projektu
2.TAURON Polska Ebergia S.A
3.Narodowe Centrum Badań Jądrowych
4. PROCHEM S.A.
5. Główny Instytut Górnictwa
6. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
7. Instytut Nawozów Sztucznych
8. KGHM Polska Miedź S.A.
9. Politechnika Śląska
10. Uniwersytet Warszawski
11. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
12. Pomorska Strefa ekonomiczna sp. z o.o.