Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

Inkubator Innowacyjności

Akademia Górniczo-Hutnicza została jednym z dwunastu laureatów konkursu Inkubator Innowacyjności ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedsięwzięcie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności' realizowane jest w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Za realizację zadań odpowiada Centrum Transferu Technologii AGH. Dzięki finansowemu wsparciu MNiSW dotychczasowe działania AGH w tym zakresie zostaną poszerzone. Program będzie realizowany od lutego 2014 roku do września 2015 roku.
W ramach przedsięwzięcia „Inkubator Innowacyjności' zostaną podjęte działania mające na celu:
1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business'
2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej
3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
• monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
• analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
• prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
• analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem
4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy

CTT zaprasza do współpracy naukowców naszej uczelni pragnących uzyskać pomoc w skomercjalizowaniu wyników swoich badań naukowych oraz przedsiębiorców chcących skorzystać z oferty technologicznej AGH.

Program Innowacyjna Gospodarka - http://www.poig.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - http://www.mrr.gov.pl

Komisja Europejska - http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Kontakt na AGH:                                                                                                                           Centrum Transferu Technologii AGH - Edyta Kozłowska, tel. 12 617 32 85